حفظ انقلاب

درخواست حذف این مطلب

ماباولایت زنده واندر رک م/ماجان به کف درراه حفظ انقل م/عشق نبی وآل او اندر دل ماست/چون منتظربهرطلوع آفت م/ازکربلا درس وفاداری گرفتیم/باعشق زهرا طالب فیض وثو م/دشمن بداند مالک و عمار هستیم/ماباشجاعت برسردشمن م/گرفتنه آید می وشیم وبصیریم/ازبهریاری ولایت می شت م/درانتظار آن ظهورحجت حق/چون پیرو وقرآن وکت م/